REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ KOLEKCJI WYDAWNICZEJ „DOMOWE SŁODKOŚCI”

Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki sprzedaży na odległość kolekcji wydawniczej „Domowe słodkości”, oferowanej przez De Agostini Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Regulamin, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl, określa prawa i obowiązki Kupującego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności De Agostini Polska Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sprzedaż na odległość.

§ 1 Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży kolekcji wydawniczej „Domowe słodkości”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Formularz zamówienia – formularz wypełniany przez Kupującego w celu założenia zamówienia dostępny pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl, którego przesłanie przez Kupującego drogą elektroniczną, po uprzednim prawidłowym uzupełnieniu o dane dotyczące m.in. osoby Kupującego oraz adresu, na jaki ma zostać wysłana przesyłka, stanowi oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy, zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Kupujący – składająca zamówienie osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 5. Kupujący – konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży kolekcji wydawniczej „Domowe słodkości”, oferowanej przez Sprzedawcę - De Agostini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl.
 7. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą De Agostini Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A lok. 32, (kod pocztowy 00-549 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037922, nr REGON: 010106877, NIP: 5220100195, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, będący usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 8. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 10. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 11. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Umowa – umowa sprzedaży kolekcji wydawniczej „Domowe Słodkości” zawierana na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 13. Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

 § 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w jego siedzibie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@deagostini.pl, telefonu: 22 488 62 01, faksu: 22 488 62 51 oraz poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Zamówienia składane przez Kupującego - konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Realizacja zamówień kolekcji wydawniczej „Domowe słodkości” jest dokonywana przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Umowa sprzedaży kolekcji wydawniczej „Domowe słodkości” stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 8. Sprzedawca świadczy Usługi określone w Regulaminie zgodnie z jego treścią.

 § 3 Opis kolekcji

 1. Przedmiotem sprzedaży w ramach kolekcji wydawniczej „Domowe słodkości” są zeszyty z dołączonym do każdego zeszytu dodatkiem w postaci przyborów do przygotowywania domowych słodyczy. Każdy, opatrzony ilustracjami i licznymi fotografiami, 24 stronicowy zeszyt zawiera liczne przepisy oraz praktyczne wskazówki umożliwiające przygotowanie słodkości.
 2. Całość kolekcji stanowi 90 zeszytów.
 3. Numery zeszytów od 1 do 26 będą wydawane co dwa tygodnie, zaś zeszyty od numeru 27 do numeru 90 wydawane będą co tydzień.
 4. Elementami kolekcji, zamawianej wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, są również prezenty dołączane do wybranych przesyłek, o których mowa w pkt 5.
 5. Każdy Kupujący dokonujący zamówienia otrzyma prezenty:
 • z pierwszą przesyłką – płócienna torba na ramię;
 • z piątą przesyłką – silikonowa łapka kuchenna;
 • z siódmą przesyłką – gazetownik do przechowywania zeszytów kolekcji;
 • z dziesiątą przesyłką – zestaw 6 widelców do trufli i pralin;
 • z trzynastą przesyłką – zestaw 4 eleganckich pudełek na wypieki.
 1. Warunkiem otrzymania poszczególnych prezentów jest złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dokonanie zakupu odpowiedniej, dla danego prezentu, ilości przesyłek.

 § 4 Cena oraz inne koszty

 1. Cena brutto jednego zeszytu zakupionego na warunkach określonych w Regulaminie przedstawia się następująco:
 • zeszyt nr 1 – 4,99 zł (w tym podatek VAT 5%)
 • zeszyt nr 2 – 9,99 zł (w tym podatek VAT 5%)
 • zeszyt nr 3 oraz kolejne – 14,99 zł (w tym podatek VAT 5%)
 1. Koszty dostawy przesyłki na adres wskazany przez Kupującego ponosi Sprzedawca.

 § 5 Oferta Premium

 1. Kupujący składając zamówienie prenumeraty może zdecydować o wyborze (dodatkowo płatnej) oferty Premium.
 2. Oferta Premium polega na realizacji przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, poza realizacją świadczenia opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu, także dodatkowych świadczeń.
 3. Dodatkowe świadczenie w ramach oferty Premium obejmuje profesjonalny zestaw do dekoracji wypieków.
 4. Elementy zestawu zostaną doręczone Kupującemu wraz z ósmą, jedenastą oraz trzynastą przesyłką.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego oferty Premium Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy dodatkowej opłaty w kwocie o 1,99 zł (brutto) wyższej niż cena określona w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu za każdy zeszyt od numeru 4 do numeru 90.
 6. Wysokość całkowita opłaty dodatkowej w ramach oferty Premium wynosi 173,13 zł brutto.
 7. Kupujący może złożyć oświadczenie woli zmiany podstawowej oferty prenumeraty na ofertę Premium w terminie do 31 marca 2015 r.
 8. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia woli o zmianie podstawowej oferty na ofertę Premium, w terminie późniejszym aniżeli przed wysłaniem do Kupującego przesyłki zawierającej zeszyt numer 4, Kupujący obowiązany jest do uiszczenia:
 1. dodatkowej opłaty w kwocie 1,99 zł (brutto), o której mowa w ust. 5 za każdy zeszyt poczynając od zeszytu, który zostanie przesłany na adres Kupującego w najbliższej przesyłce, do zeszytu numeru 90;
 2. jednorazowej dopłaty w kwocie stanowiącej iloczyn kwoty 1,99 zł i ilości zeszytów od numeru 4 do numeru, od którego Kupujący przystąpił do oferty Premium (tak aby łączna kwota opłat dodatkowych była zgodna z kwotą określoną w §5 ust. 6 niniejszego Regulaminu).
 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o zmianie podstawowej oferty na ofertę Premium oraz oferty Premium na podstawową:
 • na piśmie, przesyłając je faksem na numer 22 488 62 51 bądź tradycyjną pocztą na adres Sprzedawcy;
 • drogą elektroniczną pod adres: kontakt@deagostini.pl.
 1. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z opcji Premium przed spełnieniem całego świadczenia Premium przez Sprzedawcę strony obowiązane są do wzajemnych rozliczeń świadczeń już spełnionych (tj. dokonania przez Kupującego stosownych dopłat bądź też dokonania przez Sprzedawcę zwrotu nadpłaty). Dla potrzeb rozliczeń spełnionych świadczeń przyjmuje się, że każda z trzech przesyłek zawierających elementy zestawu jest tej samej wartości.

§ 6 Warunki świadczenia usługi przez Sprzedawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
 • przeglądarka umożliwiająca obsługę oprogramowania CSS i Javascript.
 1. Sprzedawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki sprzedaży na odległość oraz wprowadzania usprawnień.

§ 7 Procedura zawierania umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie wybierając jedną z poniżej wskazanych form:
 • wypełniając kupon zamówienia i przesyłając go faksem na numer 22 488 62 51 bądź tradycyjną pocztą na adres Sprzedawcy;
 • drogą telefoniczną pod numerem 22 488 62 01 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora);
 • drogą elektroniczną na stronie www.KolekcjaSlodkosci.pl.
 1. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną Kupujący obowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia dostępny pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl.
 2. Kupujący, składając Zamówienie oświadcza, że:
 • podane informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
 • jest uprawniony do złożenia Zamówienia.
 1. Składając zamówienie Kupujący obowiązany jest wskazać, od którego numeru zeszytu ma być realizowana umowa na jego rzecz.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w szczególności informacje w zakresie, od którego numeru zeszytu kolekcji wydawniczej „Domowe słodkości” będą dostarczane przesyłki, cen i zasad ich uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia. Wraz z informacją, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła na Adres poczty elektronicznej Kupującego link do treści przedmiotowego regulaminu.
  7. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Kupujący jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jest zobowiązany do przesłania informacji na Adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub poinformowania Sprzedającego w formie telefonicznej o konieczności wystawienia faktury. W przypadku pozostałych Kupujących faktura będzie wystawiana na ich żądanie.

§ 8 Sposób i termin zapłaty

 1. Do każdej przesyłki wysyłanej na adres Kupującego dołączony będzie blankiet płatności opiewający na wartość przesyłki zgodnie z cenami podanymi w § 4 pkt. 4.
 2. Zapłata na podstawie blankietu płatności z tytułu otrzymania konkretnej przesyłki powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, przelewem albo przekazem pocztowym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, wskazany na blankiecie płatności.

 § 9 Realizacja umowy

 1. Przesyłki zawierające kolejne zeszyty kolekcji „Domowe słodkości” (licząc od numeru zeszytu wskazanego przez Kupującego podczas składania zamówienia) Sprzedawca będzie wysyłał na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu do momentu wysłania wszystkich zamówionych przez Kupującego zeszytów w ramach kolekcji.
 2. Numery zeszytów od 1 do 26 wysyłane będą w paczkach zawierających po dwa kolejne zeszyty kolekcji jeden raz w miesiącu, zaś numery zeszytów od 27 do 90 wysyłane będę w paczkach zawierających po cztery kolejne zeszyty jeden raz w miesiącu.
 3. Kupujący ma możliwość zaprzestania kolekcjonowania zeszytów w każdym momencie trwania kolekcji, z uwzględnieniem terminów odstąpienia i wypowiedzenia określonych w Regulaminie.
 4. Pierwsza przesyłka zostanie dostarczona na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie najpóźniej do 30 dni od złożenia przez Kupującego zamówienia.
 5. Kolejne przesyłki z zeszytami, będą dostarczane na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie od 3 do 7 dni roboczych.

 § 10 Rękojmia za wady

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 ¹ -556 ³ Kodeksu cywilnego.

 § 11 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące poszczególnych przesyłek.
 2. Miejscem składania wszelkich reklamacji jest siedziba Sprzedawcy.
 3. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie, w szczególności:
 • faksem na numer 22 488 62 51 bądź drogą telefoniczną pod numerem 22 488 62 01 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora),
 • drogą elektroniczną na adres: kontakt@deagostini.pl,
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy,
 • na piśmie, przesyłając zgłoszenie reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy
 1. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowaną przesyłkę.
 2. Kupujący ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.
 3. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@deagostini.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 § 12 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący – konsument otrzymał pierwszą przesyłkę. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Kupującego – konsumenta także przy użyciu wzoru formularza. Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając ww. wypełnione oświadczenie na adres Sprzedającego lub wysyłając je drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktu.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego – konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Kupującemu – konsumentowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego – konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu – konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty pakowania i dostawy przesyłki.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego – konsumenta w pierwszej transakcji, chyba że Kupujący – konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący – konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego – konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego – konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący – konsument obowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący – konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.
 10. Kupujący – konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 § 13 Wypowiedzenie umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez Kupującego w dowolnej formie, w szczególności:
  • faksem na numer 22 488 62 51 bądź tradycyjną pocztą na adres siedziby Sprzedawcy,
  • drogą telefoniczną pod numerem 22 488 62 01 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora),
  • drogą elektroniczną na adres kontakt@deagostini.pl,
  • osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 § 14 Ochrona danych osobowych

 1.  Administratorem danych osobowych Kupującego jest De Agostini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), ul. Piękna 24/26A lok. 32 - Sprzedawca.
 2.  Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane Kupującego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zawieranej Umowy oraz w celu złożenia Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, rozliczenia wzajemnych świadczeń, a także w celach archiwalnych.
 3.  Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących Danych Osobowych Kupującego:
 • imię i nazwisko;
 • płeć;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej.
 1.  Sprzedawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Kupującego, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień, a także w celach statystycznych.
 2.  Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. Sprzedawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ponadto, Sprzedawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3.  Sprzedawca zapewnia całkowitą ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 4.  Sprzedawca powierza przetwarzanie Danych osobowych w zakresie, o którym mowa w §13 pkt 3 i 4 Regulaminu do: Grzegorz Marchlewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Nexus Media Grzegorz Marchlewicz” z siedzibą w Warszawie i Jarosław Al Abbas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Al Abbas Data Protector” z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia obsługi technicznej serwisu internetowego, za pośrednictwem którego możliwe jest składanie Zamówień.
 5.  Sprzedawca powierza przetwarzanie Danych osobowych w zakresie, o którym mowa w §13 pkt 3 Regulaminu do Communication Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu obsługi procesu reklamacyjnego w przypadku złożenia reklamacji przez Kupującego.
 6.  Sprzedawca powierza przetwarzanie Danych osobowych w zakresie, o którym mowa w §13 pkt 3 Regulaminu do F.U.H. Emilia z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia wysyłki Zamówienia. 
 7.  Dane osobowe Kupującego są przechowywane na serwerze będącym własnością Jarosława Al Abbas prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Jarosław Al Abbas Data Protector” z siedzibą w Warszawie.
 8. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 9.  W przypadku zmiany danych, w tym w szczególności adresu dostawy przesyłki, Kupujący bez zbędnej zwłoki obowiązany jest poinformować o zmianie Sprzedawcę. 
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 11.  Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 12.  Kupujący może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

 § 15 Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl.
  5. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

 § 16 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.KolekcjaSlodkosci.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08 lutego 2015.
 3. Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Kupującemu przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 5. Oferta przedstawiona w Regulaminie wiąże Sprzedawcę w stosunku do zeszytów wydanych w ramach kolekcji „Domowe słodkości” począwszy od numeru znajdującego się w sprzedaży kioskowej w tygodniu, w którym Kupujący złożył zamówienie, aż do końca kolekcji.
 6. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie obejmujące zeszyt numeru niebędącego już w sprzedaży kioskowej, a numer ten będzie już niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.
 7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem (np. możliwość otrzymywania spamu, obecność i działanie robaków internetowych, piractwo komputerowe, działanie innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana jak m.in. trojany).
 8. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.