REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Domowe Słodkości”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego „Domowe Słodkości” dostępnego pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności De Agostini Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Dane osobowe– wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
1.3. Regulamin– niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Domowe Słodkości”. Regulamin jest dostępny pod adresem KolekcjaSlodkosci.pl/regulamin.html
1.4. Serwis– serwis internetowy „Domowe Słodkości” należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem KolekcjaSlodkosci.pl
1.5. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
1.6. Środki komunikacji elektronicznej– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
1.7. Umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą rejestracji w Serwisie, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
1.8. UODO– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.).
1.9. Usługi– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
1.10. Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
1.11. Usługodawca– De Agostini Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-549), ul. Piękna 24/26A lok. 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037922, nr REGON: 010106877, NIP: 5220100195, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
1.12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:
    2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
    2.1.2. zasady korzystania z Serwisu,
    2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu UODO.
2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
     3.1.1. połączenie z siecią Internet,
     3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, z obsługą JavaScript.
     3.1.3. przeglądarka plików PDF.
3.2. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.
3.3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
4.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca udostępnia przepis na wykonanie łakoci z zeszytów kolekcji „Domowe Słodkości”.
4.4. Usługodawca umożliwia pobranie przepisów, o których mowa w punkcie 4.3. w formie pliku PDF.

V. REJESTRACJA, LOGOWANIE W SERWISIE

5.1. Dostęp do Serwisu jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
5.2. W celu uzyskania dostępu do Serwisu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz płeć.
5.3.Usługobiorca, przesyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
     5.3.1. podane w nim dane dotyczące Usługobiorcy są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
     5.3.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
     5.3.3. podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,
5.4. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego formularza rejestracyjnego udostępni link umożliwiający pobranie przepisu, o którym mowa w punkcie 4.3
5.5. Usługodawca zarejestruje Adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym, chyba że podany Adres poczty elektronicznej jest już używany w ramach Serwisu. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o braku dostępności podanego przez niego Adresu poczty elektronicznej. Usługobiorca zobowiązuje się do podania nowego Adresu poczty elektronicznej.
5.6. Przesyłając formularz rejestracyjny i podając Dane osobowe Usługobiorca może również wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.
5.7. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

6.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
     6.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,
     6.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
     6.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
6.3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
7.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi oraz rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej wniesienia przez Usługobiorcę.
8.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, płeć.
8.3. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.
8.4. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
8.5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
8.6. Usługodawca powierza przetwarzanie Danych osobowych Usługobiorcy w zakresie, o którym mowa w punkcie 8.2. i 8.3. do następujących podmiotów:
     8.6.1. Nexus Media Grzegorz Marchlewicz, al. Wilanowska 99, 02-765 Warszawa
     8.6.2. Data Protector, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
     8.6.3. FreshMail Danuta Fuksa, ul. Fabryczna 20a, 31-553 Kraków
8.7. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
8.8. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.
8.9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

9.1. Zawartość Serwisu jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
9.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9.3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
9.4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy.
9.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiałów udostępnionych w Serwisie.
9.6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

X. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment pobrania pliku PDF, o którym mowa w punkcie 4.3.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
11.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres kontakt@deagostini.pl
11.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
11.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
11.5. Usługodawca ustosunkowuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
11.6.Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9 lutego 2015 roku.
12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl.
12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 12.4.
12.4. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.KolekcjaSlodkosci.pl oraz przesłanie informacji na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
12.5. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
12.6. W przypadku określonym w punkcie 12.3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy.
12.7. Usługobiorcy, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ kc przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
12.8. Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
12.9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem (np. możliwość otrzymywania spamu, obecność i działanie robaków internetowych, piractwo komputerowe, działanie innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana jak m.in. trojany).